Main Menu

 

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας προκηρύσσει εισαγωγικές εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη και την αίτηση σε μορφή .pdf από την επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
www.asfa.gr

Αριθ.πρωτ.:2004 Αθήνα 31 Μαΐου 2022

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023
**********

Η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 2022) προκηρύσσει τις εισιτήριες εξετάσεις, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 οι οποίες θα αρχίσουν την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και θα διεξαχθούν στα επί της οδού Πειραιώς 256 κτίρια της Σχολής.

H αίτηση του υποψηφίου (η οποία είναι αναρτημένη στο site της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr -- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών – προκηρύξεις), και όλα τα δικαιολογητικά που αναλύονται κατωτέρω αποστέλλονται ταχυδρομικώς με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορά (courier) από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 έως και την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 στην Διεύθυνση «Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα».
Σημειώνεται ότι προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα είναι εμπρόθεσμη και δεν θα γίνεται δεκτή.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση συμμετοχής. Το έντυπο της αίτησης είναι αναρτημένο στο site της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.asfa.gr -- Τμήμα Εικαστικών Τεχνών--προκηρύξεις.
2. Φωτοτυπία τίτλου απόλυσης από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου (τίτλος ενιαίου Λυκείου ή Γενικού Λυκείου ή εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού).
3. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες (έγχρωμες ή ασπρόμαυρες) του υποψηφίου.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (VISA) ή άδειας παραμονής στην Ελλάδα (απαραίτητη η επίδειξη του πρωτοτύπου).
5. Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν τίτλο μέσης εκπαίδευσης αλλοδαπής, οφείλουν να προσκομίσουν:
α) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασής του στην ελληνική γλώσσα από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10 Μοναστηράκι), αν πρόκειται για απολυτήριο ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό. Ο απολυτήριος τίτλος θα πρέπει να φέρει είτε επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) για τις χώρες που έχουν προσχωρήσει στην εν λόγω Σύμβαση και για τις λοιπές χώρες, θεώρηση από την Προξενική Αρχή.
β) Βεβαίωση αντιστοιχίας ξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, ́Ερευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.
Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται η ισοτιμία αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπής απαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν τους παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αυτής.
Προϋπόθεση για την εγγραφή των επιτυχόντων κατόχων τίτλου απόλυσης αλλοδαπής είναι η βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον Β2 (Γ’) του κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από Κυπριακό σχολείο, ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.
Οι επιτυχόντες που δεν έχουν κατά το έτος εισαγωγής την ανωτέρω βεβαίωση μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή τους, αφού θα έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο επιτυχών χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Το Δελτίο υποψηφίου θα παραδίδεται στον υποψήφιο την πρώτη μέρα της προσέλευσής του κατά την διαδικασία της κλήρωσης της θέσης του.

Oι Ομάδες εξετάσεων έχουν ως εξής:

Α’ ΟΜΑΔΑ : 29/08/2022 έως 31/08/2022

Β’ ΟΜΑΔΑ : 01/09/2022 έως 03/09/2022

Γ’ ΟΜΑΔΑ : 05/09/2022 έως 07/09/2022

Δ’ ΟΜΑΔΑ : 08/09/2022 έως 10/09/2022

Η δυνατότητα προτίμησης της ομάδας για τους υποψηφίους δεν θα είναι δεσμευτική για τo Ίδρυμα όταν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων ανά ομάδα.


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΑ Ι Τ Η Σ Η
Στοιχεία αιτούντος

…………………………………………………………
ΕΠΩΝΥΜΟ

…………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ

……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

……………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

……………………………………………… /…………
ΤΟΠΟΣ & ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

……………………………………………………………
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

……………………………………………………………
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

……………………………………………………………
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

………………………………………………………………
ΟΔΟΣ          ΑΡΙΘΜΟΣ          ΝΟΜΟΣ

…………………………………… / ………………………
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ           ΣΤΑΘΕΡΟ

……………………………………………………………
ΜΑΙΛ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ


Α’ ΟΜΑΔΑ: 29.8 έως 31.8.2022
Β’ ΟΜΑΔΑ: 01.9 έως 03.9.2022
Γ’ ΟΜΑΔΑ: 05.9 έως 07.9.2022
Δ’ ΟΜΑΔΑ: 08.9 έως 10.9.2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ……………………

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΣΤΙΣ:      / 7 / 2022


Προς
την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Συμμετοχή στις Εισιτήριες εξετάσεις για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Ο αιτών / Η Αιτούσα…………………….
(Υπογραφή)
Η γραμματέας
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

Μαρία Κατρά

Εξαμιλίων Έναντι Προαστιακού
20100 
Κόρινθος

Τηλ./Fax: 2741073509

Email:

Social:

 

Copyright © 2024 Global Arts Studios. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.